Đồng hồ áp suất hiển thị áp suất tại chỗ và có tín hiệu dòng điện hoặc điện áp về tủ trung tâm để hiển thị, điều khiển